jQuery Slide

Finanse
Profesjonalne Studium Finansów dla Menedżerów
 • Członkowie zarządów przedsiębiorstw i wszyscy członkowie kadry kierowniczej, których decyzje mają bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację celów strategicznych firmy i jej wynik finansowy
 • Wszyscy inni, zainteresowani problematyką finansów firmy

Program studium daje przygotowanie do:

 • samodzielnej analizy sytuacji finansowej firmy (ocena rentowności, płynności, wykorzystania zasobów)
 • stosowania efektywnych technik zarządzania finansami i kosztami w celu polepszenia systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa
 • finansowej oceny alternatywnych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wykonania analiz inwestycyjnych
 • systemowych analiz w ramach księgowości zarządczej i przygotowywania budżetów elastycznych zasobów
 • poszukiwania i oceny potencjalnych źródeł finansowania firmy
 • zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa

 

Wykładowcy i trenerzy

Prowadzącymi zajęcia są trenerzy i konsultanci klasy międzynarodowej o dużym doświadczeniu i praktyce w przemyśle, przeszkoleni przez specjalistów zachodnich w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są metodą aktywnego uczestnictwa (partycypacyjną), uznaną za najbardziej efektywną formę przekazu informacji i wiedzy. Prowadzący będą wykorzystywali przykłady symulacyjne z użyciem MS Excel.

I moduł, 20 - 22 października 2016 r.

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw

 • czynniki determinujące finansowy sukces organizacji gospodarczej
 • finansowa natura przedsiębiorstwa
 • przepływ kapitału w przedsiębiorstwie

 

Podstawowe dokumenty finansowe

 • generalne zasady rachunkowości
 • struktura podstawowych informacji i dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
 • konstrukcja i analiza podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych)

 

Płaszczyzny zarządzania finansami przedsiębiorstwa, metody oceny i analiza

 • wprowadzenie pojęć: CE - kapitał zatrudniony, WC - kapitał pracujący, EBITDA, EBIT, EBT, .... )
 • analiza rentowności (zysku i zyskowności)
 • analiza aktywności (wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa)
 • analiza wypłacalności (struktury źródeł finansowania)
 • analiza płynności (przepływami finansowymi)

 

Zarządzanie - wyznaczanie celów, ocena wpływu decyzji na wyniki firmy

 • konstrukcja modeli analitycznych
 • zarządzanie rentownością (analizy współzależności)
 • zarządzanie aktywami (analiza współzależności)
 • zarządzanie płynnością (optymalizacja poziomu gotówki)
 • zarządzanie wypłacalnością (analizy wpływy struktury kapitałowej na rentowność i płynność)
 • zarządzanie cyklem obrotu kapitału pracującego
 • wybrane narzędzia analizy wartości firmy i czynników ja kształtujących

 

Symulacje w arkuszach kalkulacyjnych

 

II moduł, 17 - 19 listopada 2016 r.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Zarządzanie kapitałem obrotowym

 • Podstawowe pojęcia i zależności
 • Czy można zarządzać Kapitałem obrotowym?
  • Należności
  • Zapasy
  • Zobowiązania
  • Gotówka

 

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

 • rachunek kosztów pełnych, a rachunek kosztów zmiennych
 • metody kalkulacji kosztów w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych. Co się naprawdę opłaca?
 • analiza progu rentowności (BEP)
 • decyzje kierownicze oparte na rachunku kosztów zmiennych
 • rachunek kosztów działań (ABC) - zasady i możliwości wdrożenia

 

Ceny

 • polityka cenowa przedsiębiorstwa
 • symulacje wyniku finansowego w relacji: wolumen - cena - koszty (C-V-P)

 

Jak współpracować z bankiem?

 

III moduł, 15 - 17 grudnia 2016 r.

OCENA I ANALIZA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wartość pieniądza w czasie

 • wartość bieżąca i dyskontowanie
 • wartość przyszła i kapitalizacja
 • nominalna i efektywna stopa procentowa

 

Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

 • zarządzanie finansowe majątkiem trwałym
 • statyczne (PP, ARR)
 • dynamiczne (dyskontowe) metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, DPP)
 • analiza wrażliwości projektu (metody: scenariuszy, +/-10%, NPV lub IRR = 0 dla odchylenia parametrów wejściowych 0 .....%)
 • modele i symulacje wybranych projektów w arkuszu kalkulacyjnym

 

Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

 • Źródła finansowania działalności gospodarczej dostępne na polskim rynku finansowym
 • Krajowy rynek finansowy (kapitałowy, pieniężny i kredytowy)
 • Produkty i usługi finansowe oferowane przez banki
 • Zarządzanie gotówką i współpraca z bankami
 • Alternatywne źródła kapitału (leasing, factoring)

 • IV moduł, 19 - 21 stycznia 2017 r.

  BUDŻETOWANIE. CONTROLLING FINANSOWY

  Budżetowanie i planowanie przepływów pieniężnych

  • Zarządzanie kapitałem pracującym
  • Prognozowanie stanu gotówki
  • Tworzenie prognoz przepływów środków pieniężnych

   

  Budżetowanie i kontrola kosztów

  • Zasady budżetowania i kontroli finansowej w warunkach gospodarki rynkowej
  • Budżety elastyczne i rachunek kosztów planowanych
  • Agregacja, zatwierdzanie, rozliczanie budżetów
  • Monitorowanie budżetów i analiza odchyleń

   

  Podstawy controllingu

  • Wprowadzenie do systemu controllingu
  • Projektowanie controllingu jako rozwiązania systemowego w firmie
  • Organizacja wdrożenia controllingu
  • Przykładowe koncepcje systemu controllingu
  • Wspomaganie informatyczne

   

5100 zł + 23% VAT za całość studium, 1275 zł + 23% VAT za jedną 3 - dniową sesję
Numer konta: Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. IV oddzia� Gda�
54124012711111000014915637
 • Data szkolenia:
 • 20.10.2016 - 21.01.2017
 • Moduł I
 • 20.10.2016 - 22.10.2016
 • Moduł II
 • 17.11.2016 - 19.11.2016
 • Moduł III
 • 15.12.2016 - 17.12.2016
 • Moduł IV
 • 19.01.2017 - 21.01.2017
 • Miejsce:
 • Gdańsk, al. Grunwaldzka 472
 • Czas:
 • 12 dni, w formie 4 sesji 3 - dniowych
 • Cena
 • 5100 zł netto + 23% VAT
Kontakt telefoniczny:
tel. (58) 558 58 58
fax. (58) 557 27 33